Propostes d’acords i documentació disponible

Junta General Ordinària 12/06/2024

Nombre total accions: 23.253.800
Nº total accions en autocartera: 95.544 (*)
(*) Sense dret a vot però computables a efectes de càlcul de vots necessaris per a la constitució i adopció d’acords i del càlcul de majories

Propostes d’acords

Informes Financers de l’exercici 2023:
Text íntegre dels Comptes Anuals Individuals, l’Informe de Gestió i l’informe de l’auditor de la Societat, corresponents a l’exercici 2023
Text íntegre dels Comptes Anuals, l’Informe de Gestió del Grup Consolidat de Societats (del qual CEVASA n’és la societat dominant) i l’informe de l’auditor del Grup Consolidat corresponents a l’exercici 2023

Informe Anual de Retribucions dels consellers corresponent a l’exercici 2023

Informes i proposta sobre el nomenament com a consellera de la senyora Ana Ribalta Roig

  • De la Comissió de Nomenaments i Retribucions
  • Del Consell d’Administració

Informes i proposta sobre el nomenament com a conseller del senyor Bru Pellissa Vaqué

  • De la Comissió de Nomenaments i Retribucions
  • Del Consell d’Administració

Informes i proposta sobre el nomenament com a consellera de la senyora Blanca Bofill Vaqué

  • De la Comissió de Nomenaments i Retribucions
  • Del Consell d’Administració

Informes i proposta sobre la reelecció com a consellera de la senyora María Vaqué Boix

  • De la Comissió de Nomenaments i Retribucions
  • Del Consell d’Administració

Informes i proposta sobre la reelecció com a conseller del senyor Donato Muñoz Montes

  • De la Comissió de Nomenaments i Retribucions
  • Del Consell d’Administració

Informe Anual de Govern Corporatiu corresponent a l’exercici 2023

Informe de la Comissió d’Auditoria sobre la Independència de l’Auditor de Comptes

Informe sobre les activitats de les Comissions del Consell d’Administració l’exercici 2023

Informe sobre operacions vinculades a l’exercici 2023

Targeta d’assistència

Reglament Fòrum Accionistes