Propostes d’acords i documentació disponible

Junta General Ordinària 14/06/2022

Núm. total accions: 23.253.800
Núm. total accions en autocartera: 100.404 (*)
(*) Sense dret a vot però computables a l’efecte de càlcul de vots necessaris per a la constitució i adopció d’acords i del càlcul de majories

Propostes d’acords

Informe Financer Anual 2021, que inclou:
Text íntegre dels Comptes Anuals Individuals, l’Informe de Gestió, i l’Informe de l’Auditor de la Societat, corresponent a l’exercici 2021
Text íntegre dels Comptes Anuals, l’Informe de Gestió del Grup Consolidat de les Societats, i l’Informe de l’Auditor del Grup Consolidat, corresponent l’exercici 2021

Informe Anual de Govern Corporatiu 2021

Informe Anual sobre les Remuneracions dels consellers corresponent a l’exercici 2021

Informe i proposta sobre la reelecció com a conseller del senyor Carlos Manzano Cuesta

Informes sobre la modificació del article 30 dels Estatuts Socials

  • De la Comissió de Nomenaments i Retribucions
  • Del Consell d’Administració

Informe del Consell d’Administració i de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i text íntegre de la política de remuneració dels consellers (2022-2024)

Informe sobre les activitats del les comissions del Consell d’Administració, exercici 2021

Informe de la Comissió d’Auditoria sobre la independència de l’Auditor de Comptes, exercici 2021

Informe de la Comissió d’Auditoria sobre operacions vinculades 2021

Política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), exercici 2021
(S’inclou com a punt 9.2 en l’Informe de Gestió Integral el Grup CEVASA, exercici 2021)

Targeta d’Assistència i Delegació Junta General ordinària 2022

Reglament Fòrum Accionistes