Propostes d’acords i documentació disponible

Junta General Ordinària 14/06/2023

Núm. total accions: 23.253.800
Núm. total accions en autocartera: 98.825 (*)
(*) Sense dret a vot però computables a l’efecte de càlcul de vots necessaris per a la constitució i adopció d’acords i del càlcul de majories

Propostes d’acords

Informe Financer Anual 2022, que inclou:
Text íntegre dels Comptes Anuals Individuals, l’Informe de Gestió i l’informe de l’auditor de la Societat, corresponents a l’exercici 2022
Text íntegre dels Comptes Anuals, l’Informe de Gestió del Grup Consolidat de Societats (del qual CEVASA n’és la societat dominant) i l’informe de l’auditor del Grup Consolidat corresponents a l’exercici 2022

Informe Anual de Govern Corporatiu 2022

Informe Anual sobre les Remuneracions dels consellers corresponent a l’exercici 2022

Informes i proposta sobre la reelecció com a consellera de la senyora Montserrat Guillen Estany.

  • De la Comissió de Nomenaments i Retribucions
  • Del Consell d’Administració

Informes i proposta sobre la reelecció com a conseller del senyor Manuel Valiente i Margeli.

  • De la Comissió de Nomenaments i Retribucions
  • Del Consell d’Administració

Informes sobre la modificació del article 2 dels Estatuts Socials

  • De la Comissió de Nomenaments i Retribucions
  • Del Consell d’Administració

Informe del Consell d’Administració i de la Comissió de Nomenaments i Retribucions i text íntegre de la política de remuneració dels consellers (2024-2026)

Informe sobre les activitats del les comissions del Consell d’Administració, exercici 2022

Informe de la Comissió d’Auditoria sobre la independència de l’Auditor de Comptes, exercici 2022

Informe de la Comissió d’Auditoria sobre operacions vinculades 2022

Política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), exercici 2022
(S’inclou dins Apartat 1 del punt “B) Informe No Financer” de l’Informe de Gestió Integral de l’exercici 2022)

Targeta d’Assistència i Delegació Junta General ordinària 2023

Reglament Fòrum Accionistes