Propostes d’acords i documentació disponible

Junta General Ordinària 16/06/2021

Núm. total accions: 23.253.800
Núm. total accions en autocartera: 100.404 (*)
(*) Sense dret a vot però computables a l’efecte de càlcul de vots necessaris per a la constitució i adopció d’acords i del càlcul de majories

Propostes d’acords

Informe Financer Anual 2020, que inclou:
Text íntegre dels Comptes Anuals Individuals, l’Informe de Gestió, i l’Informe de l’Auditor de la Societat, corresponent a l’exercici 2020
Text íntegre dels Comptes Anuals, l’Informe de Gestió del Grup Consolidat de les Societats, i l’Informe de l’Auditor del Grup Consolidat, corresponent l’exercici 2020

Informe Anual de Govern Corporatiu 2020

Informe Anual sobre les Remuneracions dels consellers corresponent a l’exercici 2020

Informes sobre la modificació del Reglament de la Junta General

  • Del Comitè de Nomenaments i Retribucions
  • Del Consell d’Administració

Informes sobre la modificació del Reglament del Consell

  • Del Comitè de Nomenaments i Retribucions
  • Del Consell d’Administració

Informes sobre la modificació dels articles 19 i 29 dels Estatuts Socials

  • Del Comitè de Nomenaments i Retribucions
  • Del Consell d’Administració

Informe sobre les activitats dels comitès del Consell d’Administració, exercici 2020

Informe del Comitè d’Auditoria sobre la independència de l’Auditor de Comptes, exercici 2020

Informe del Comitè d’Auditoria sobre operacions vinculades 2020

Política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), exercici 2020
(S’inclou com a punt 9.2 en l’Informe de Gestió Integral el Grup CEVASA, exercici 2020)

Targeta d’Assistència i Delegació Junta General ordinària 2021

Reglament Fòrum Accionistes