Proveïdors

Informació sobre períodes mitjans de pagament

Els períodes mitjans de pagament a proveïdors, durant l’exercici 2020, de CEVASA individual i del grup CEVASA en el seu conjunt, considerant les dates d’efectiva recepció de les factures, són els que es mostren en el següent quadre. La mitjana ponderada ho és en funció de l’import relatiu de les factures pagades respecte al total de pagaments.

CEVASAGRUP CEVASA
Nombre de dies des de la data d’expedició de la facturaNombre de dies des de la data de recepció de la facturaNombre de dies des de la data d’expedició de la facturaNombre de dies des de la data de recepció de la factura
Mitjana simple20,713,728,116,4
Mitjana ponderada31,021,130,622,1

 

Si excloem els serveis per subministraments elèctrics, aigua i similars, entre ells contractes de manteniment preventiu, que es paguen per obligada domiciliació bancària, les mitjanes resultants per a la resta de pagaments són les següents:

CEVASAGRUP CEVASA
Nombre de dies des de la data d’expedició de la facturaNombre de dies des de la data de recepció de la facturaNombre de dies des de la data d’expedició de la facturaNombre de dies des de la data de recepció de la factura
Mitjana simple20,713,728,116,4
Mitjana ponderada31,021,130,622,1

Factura electrònica. Formats de fitxer admesos pel Grup Cevasa

Un dels criteris que es consideren en els processos de selecció de proveïdors, és que els mateixos emetin factures electròniques en algun dels formats admesos pel grup Cevasa.

 

A continuació es relacionen tots els formats admesos, juntament amb el seu interès per a Cevasa, així com els canals d’enviament i recepció de les factures que es tenen habilitats.


Factures electròniques

FORMAT DE LA
FACTURA ORIGINAL
Amb signatura xifrada
en factura original
El fitxer xml inclou imatge pdf tipus encoded64S’acompanya addicionalment a la fra. original fitxer PDF amb imatgeS’acompanya addicionalment a la fra. original fitxer XMLDe 0 a 10
Valoració de l’interès per Cevasa
Canal de recepció
Portal de proveïdorsAdreça d’e-mail
facturacion.barcelona@cevasa.com
Op.1 – Fitxer XML FacturaeSISINO—-10SISI
Op.2 – Fitxer XML FacturaeSINOSI—-9NOSI
Op.3 – Fitxer XML FacturaeSINONO—-8SISI
Op.4 – Fitxer imatge format PDFSI—-—-SI7NOSI
Op.5 – Fitxer imatge format PDFSI—-—-NO6NOSI

NOTA: No s’admeten enviaments de fitxers d’imatge PDF sense signatura electrònica.

Les factures electròniques emeses pels nostres proveïdors deuen:
– Remetre’s per correu electrònic a l’adreça: facturacion.barcelona@cevasa.com
– Lliurar-se mitjançant el Portal de proveïdors

Codi Ètic i Canal de Denúncies

El Grup CEVASA manté un ferm compromís amb el compliment normatiu i amb la correcció i professionalitat en totes i cadascuna de les seves actuacions i desenvolupa la seva activitat aplicant sòlids principis corporatius.

El Codi Ètic i de Conducta suposa una referència que guia la pràctica diària del Grup i estableix unes pautes d’actuació i conducta d’obligat compliment per als seus directius, empleats i membres del consell d’administració.

Seria impossible complir amb els objectius d’aquest codi si els col·laboradors del Grup CEVASA, entre ells els seus proveïdors, no estiguessin també involucrats i compromesos amb els principis del codi. És per això que les empreses del nostre Grup només poden treballar amb empreses que el compleixin.

Amb la finalitat de denunciar incompliments, bé sigui del personal propi o de qualsevol persona que es relacioni amb el Grup, CEVASA posa a la seva disposició el nostre Canal de Denúncies mitjançant el qual podrà denunciar no sols actuacions manifestament contràries al nostre Codi Ètic i a la legalitat vigent, sinó també aquelles actuacions que, sense ser especialment greus, suposen incompliments del Codi Ètic o de procediments interns d’obligat compliment, amb la confiança que la seva denúncia serà investigada internament i serà tractada amb la màxima confidencialitat.