Grup CEVASA actualitza la seva política de privacitat i l’aplicació de la normativa sobre protecció de dades amb motiu de l’entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i altra legislació aplicable).

Així, s’actualitza la política de privacitat amb la finalitat d’informar clarament de com es recopilen, utilitzen i custodien les dades que les persones físiques i jurídiques que contacten amb les empreses del Grup CEVASA.

Responsable del Tractament

La persona que facilita dades de caràcter personal a les empreses del Grup CEVASA queda informat que el tractament de les seves dades és realitzat per les següents societats:

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S. A., amb C.I.F. A-28218543.
CEVASA PATRIMONI EN LLOGUER, S.L.O., amb C.I.F. B-64324692.
CEVASA PATRIMONI EN LLOGUER 2, S.L.O., amb C.I.F. B-64324734.
CEVASA PROJECTES IMMOBILIARIS, S.L.O., amb C.I.F. B-64324643.
CEVASA HOTELS, S.L.O., amb C.I.F. B-64324726.
SBD LLOGUER SOCIAL, S. a., amb C.I.F. A-63634653.

Adreça Postal: Avinguda Meridiana núm. 350, 6a planta (08027), Barcelona.
Telèfon: 93 274 48 84
Correu electrònic: rgpd@cevasa.com

Finalitats del tractament de les dades

Grup CEVASA realitza el tractament de dades amb finalitat de la correcta gestió de contractes i interessos en les relacions amb les societats del Grup, en funció del motiu pel qual s’han facilitat:

1.- Dades de les persones que arrenden immobles propietat del Grup CEVASA

2.- Gestió de la facturació i pagaments dels contractes d’arrendament en vigor signats amb el Grup CEVASA

3.- Gestionar els contractes, facturació i pagaments de proveïdors del Grup CEVASA

4.- Gestionar i controlar la cartera de clients del Grup CEVASA

5.- Valorar i gestionar, si escau, els currículums vitae per a l’eventual contractació de nous empleats

6.- Gestionar les comunicacions i obligacions de comunicació amb accionistes.

Durada del tractament de les dades

Les dades per a la gestió de les relacions amb clients i proveïdors, facturació i cobrament, es mantindran en tot cas durant la vigència dels respectius contractes i es conservaran pel que fa a facturació i pagament pel temps exigit per la normativa fiscal.

Les dades de la cartera de clients, iniciats per consultes o sol·licituds, es mantindran durant el temps necessari per a donar resposta a aquests, amb un termini màxim d’un any.

Les dades dels accionistes i empleats, es mantindran durant el temps que persisteixi tal condició i es mantindran durant el termini exigit per les normatives de la legislació reguladora dels mercats de valors i a la legislació laboral, respectivament.

Les dades de comunicacions comercials de promocions d’empreses del Grup CEVASA la recepció del qual hagi estat consentida expressament es conservaran indefinidament fins que sigui comunicada la seva voluntat de suprimir-los.

Les dades relatives a currículums vitae seran conservats durant tres mesos.

Legitimació per al tractament de dades

La base legal per al tractament de les dades amb les finalitats expressades és conseqüència de l’aportació de les dades pels interessats, ja sigui a fi de dur a terme una contractació, prestació de serveis, el consentiment, l’interès legítim, el compliment d’obligacions legals o qualsevol altra relació que jurídicament exigeixi l’aportació de les dades personals.

Les ofertes i promocions que en el seu cas es remetin als clients o persones interessades en els productes del Grup CEVASA són conseqüència de l’acceptació per part de tals persones de la remissió d’aquestes comunicacions mediant el seu consentiment exprés.

En el cas dels currículums vitae remesos o presentats pels interessats, el consentiment per al tractament de les dades deriva de la pròpia aportació del citat document a fi de participar en els processos de selecció que es produeixin.

Comunicació de les dades

Les dades proporcionades seran comunicats i tindran com a destinataris únicament les empreses del propi Grup CEVASA que hagin de tractar-los amb les finalitats exposades amb anterioritat, així com a Entitats financera, Administracions públiques i Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat quan així sigui preceptiu.

Drets

Les persones que proporcionen les dades a les societats del Grup CEVASA tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits, portabilitat i limitació o oposició dirigint-se per escrit a l’adreça indicada del Responsable del Tractament o a través de l’adreça de correu electrònic indicada.

A continuació trobarà una breu descripció d’aquests drets:

Dret d’accés: dret que permet preguntar sobre la naturalesa del tractament (tipus de dades, origen), així com sol·licitar còpia de la informació, independentment de la base legal del seu tractament.

Dret de rectificació: Actualització de dades. Aquest dret s’aplica independentment de la base legal del seu tractament.

Dret d’oposició: És el dret a no ser inclòs en un processament de dades o ser eliminat d’ell. Aquest dret s’aplica quan el tractament es basa en l'”interès legítim” del Grup CEVASA.

Dret de supressió: És el dret a suprimir les seves dades una vegada els mateixos ja no són necessaris ni conseqüència de relació jurídica o no hi ha obligació legal de mantenir-los. A tal fi, s’haurà de retirar el consentiment o afirmar el dret a oposició al tractament.

Dret a la portabilitat: És el dret a sol·licitar l’obtenció de dades, sempre que siguin objecte d’un tractament basat en el consentiment o en una relació contractual que sigui possible enviar en un format tècnicament utilitzable.

Política de cookies

Per a conèixer les cookies que utilitzem en la web www.cevasa.com, es recorda que és possible accedir a la Política de Cookies a través del següent enllaç.