Activitats i línies de negoci

ACTIVITAT PRINCIPAL
Cevasa és l’única companyia dedicada al lloguer de vivendes assequibles cotitzada al mercat continu espanyol.
Les inversions del grup són a llarg termini, i, addicionalment a les possibles plusvàlues immobiliàries, la millora dels índexs de rendibilitat i l’augment del valor afegit de la Societat i el seu Grup s’aconsegueixen a través de l’augment de valor per les operacions corrents , preservant i optimitzant marges.

DIMENSIÓ
Mitjançant el creixement gradual de la cartera, es persegueixen economies d’escala i la millora de la posició competitiva.
Al tancament de l’exercici 2021, la companyia sumava 328.554 m 2 construïts, amb un total de 5.605 espais llogables, 2.376 dels quals corresponen a habitatges.

A més, el Grup compta amb una cartera de sòl composta íntegrament per solars urbanitzats o sense urbanitzar.
El valor de mercat dels actius a la mateixa data era de 530M€, dels quals 31M€ corresponents a terres.

OPERADOR IMMOBILIARI
Se situa com un player de referència en la gestió eficient, amb ràtios d’eficiència per sobre de la mitjana nacional i en línia amb els principals players europeus.
Des d’aquesta posició de lideratge, Cevasa pretén consolidar encara més el seu posicionament al mercat amb el llançament de la nova línia estratègica de gestió d’actius i carteres per a tercers.

PORTFOLIO
Els 5.605 actius de la companyia inclouen, entre d’altres, 2.376 habitatges, 103 locals comercials, 44 oficines i una nau industrial.
A més de la seva gran presència a Barcelona, on Cevasa compta amb l’edifici d’habitatges més gran de Barcelona i se situa com el propietari immobiliari privat més gran, la companyia té actius a Sabadell, Igualada, Vic, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Hospitalet de Llobregat.

Línies de negoci

Líneas de negocio