Activitats i línies de negoci

ACTIVITAT PRINCIPAL
Cevasa és l’única companyia dedicada al lloguer d’habitatges assequibles cotitzada en el mercat continu espanyol.
Les inversions del grup són a llarg termini, i, addicionalment a les possibles plusvàlues immobiliàries, la millora dels índexs de rendibilitat i l’augment del valor afegit de la Societat i el seu Grup, s’aconsegueixen a través de l’augment de valor per les seves operacions corrents, preservant i optimitzant marges.

DIMENSIÓ
Mitjançant el creixement gradual de la cartera, es persegueixen economies d’escala i la millora de la posició competitiva.
Al tancament de l’exercici 2019, la companyia sumava 322.319 m 2 construïts , amb un total de 5.536 espais que es poden llogar, dels quals 2.187 corresponen a habitatges.

A més, el Grup compta amb una cartera de sòl composta íntegrament per solars urbanitzats o sense urbanitzar.
El valor de mercat dels actius a la mateixa data era de 496M€, dels quals 45M€ corresponents a sòls.

OPERADOR IMMOBILIARI
Se situa com un player de referència en la gestió eficient, amb ràtios d’eficiència per sobre de la mitjana nacional i en línia amb els principals players europeus.
Des d’aquesta posició de lideratge, Cevasa pretén afermar encara més el seu posicionament en el mercat amb el llançament de la seva nova línia estratègica de gestió d’actius i carteres per a tercers.

PORTFOLIO
Els 5.536 actius de la companyia inclouen, entre altres, 2.187 habitatges, 99 locals comercials, 44 oficines i una nau industrial.
A més de la seva gran presència a Barcelona, on Cevasa compta amb l’edifici d’habitatges més gran de Barcelona i se situa com el major propietari immobiliari privat , la companyia té actius a Sabadell, Igualada, Vic, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet i l’Hospitalet de Llobregat.

Línies de negoci

Líneas de negocio