Canal de Denúncies

En compliment del que estableix la legislació vigent, especialment a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, el Grup CEVASA compta amb un Sistema Intern d’Informació que posa a disposició de totes les persones relacionades amb les empreses del Grup (empleats, clients, proveïdors, etc.), per a la presentació exclusivament de denúncies, no només d’actuacions contràries a la legalitat vigent o el nostre Codi Ètic i de Conducta, sinó també aquelles altres que, sense ser especialment greus, suposen incompliments del Codi Ètic i de Conducta o de procediments interns de compliment obligat.

Aquestes Informacions (Denúncies) poden presentar-se a través dels canals següents:

-Correu postal remès a l’adreça següent: Avda Meridiana número 350, planta 5a 08027 Barcelona (a l’atenció del/de la President/Presidenta de la Comissió d’Auditoria)

-Correu electrònic a: canaldedenúncies@cevasa.com

-Correu electrònic intern del superior jeràrquic si el denunciant és un empleat de la Companyia.

– A través d’aquest canal, el funcionament del qual es descriu al Reglament del Canal de Denúncies del Grup CEVASA i al Manual d’Usuari del Canal de Denúncies

Així mateix, a sol·licitud de l’interessat, les denúncies també es poden comunicar mitjançant reunió presencial.

Totes les Informacions (Denúncies) que es rebin a través de qualsevol d’aquests canals seran tractades de manera independent i confidencial, garantint-se en tots els casos la màxima confidencialitat en els processos de recerca, als efectes de protegir la identitat de denunciant i denunciat, i la seva reputació. La informació es compartirà únicament amb les persones estrictament necessàries en el procés, així com, quan escaigui, amb l’autoritat competent davant de fets constitutius d’il·lícit penal o administratiu.

Seran acceptades per a tramitar-les aquelles denúncies en què no constin les dades d’identificació del denunciant (ANÒNIMES). Si s’opta per l’anonimat, la persona informant no podrà rebre informació de la seva evolució, sinó que només podrà veure el progrés del seu estat, accedint directament a l’opció seguiment amb l’ID que se us facilitarà al final de l’enviament de la Informació (Denúncia).

No hi haurà represàlies de cap mena contra els que denunciïn de bona fe, i el denunciant haurà de comptar amb indicis raonables per sustentar-la. Qualsevol denúncia dolosament falsa, maliciosa o abusiva pot donar lloc a accions proporcionades contra el denunciant.

En accedir al Canal web de Denúncies, l’usuari accepta i dóna el seu consentiment exprés a la incorporació de les dades de caràcter personal que faciliti i siguin necessàries per presentar denúncies per mitjà del Canal de Denúncies del Grup CEVASA així com al tractament d’aquestes dades segons el que preveu el Reglament del Canal de Denúncies i segons els drets i les obligacions que conté la Política de Privadesa del Grup CEVASA, tot això de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i pels reglaments que la desenvolupen.

Addicionalment, i als efectes del compliment degut de la legislació sobre protecció de dades s’informa que el tractament de les dades introduïdes a Canal de Denúncies s’efectuarà a través de ‘MARCA FRANCA, S.L.’, proveïdor extern contractat als efectes de la posada a disposició i manteniment tècnic del Canal de Denúncies.

He llegit i accepto el avís legal

Canal Denúncies

Addicionalment al Sistema Intern d’Informació, s’informa que la Llei 2/2023, del 20 de febrer, estableix la creació d’un canal extern d’informació i el nomenament d’una Autoritat Independent de Protecció de l’Informant. Qualsevol persona té el dret d’informar l’Autoritat competent, així com les autoritats o els òrgans autonòmics pertinents, sobre la comissió d’accions o omissions compreses en l’àmbit d’aplicació de la llei esmentada.

L’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) assumeix les funcions atribuïdes a l’Autoritat Independent de Protecció a l’Informant a Catalunya (https://www.antifrau.cat/)

Nota: Aquest canal no està destinat a rebre queixes, consultes, dubtes o suggeriments.
Si voleu realitzar alguna acció d’aquest tipus, us convidem a utilitzar la següent adreça de correu electrònic: sugerenciasyquejas@cevasa.com