Canal de Denúncies

És un canal intern de comunicació que el Grup CEVASA posa a la disposició de totes les persones relacionades amb les empreses del Grup (empleats, clients, proveïdors, etc.), per a la presentació confidencial exclusivament de denúncies, no sols d’actuacions manifestament contràries al nostre Codi Ètic i a la legalitat vigent, sinó també aquelles actuacions que, sense ser especialment greus, suposen incompliments del Codi Ètic o de procediments interns d’obligat compliment.

El funcionament del Canal de Denúncies es descriu i reflecteix en el Reglament del Canal de Denúncies del Grup CEVASA, que és convenient conèixer abans de presentar una denúncia.

Addicionalment, posem a la disposició dels possibles denunciants un Manual d’Usuari del Canal de Denúncies

El canal habilitat en aquesta web és preferentment el mitjà a través del qual es presentaran les denúncies.

En accedir al Canal de Denúncies, l’usuari accepta i dóna el seu consentiment exprés a la incorporació de les dades de caràcter personal que faciliti i siguin necessaris per a procedir a la presentació de denúncies per mitjà del Canal de Denúncies del Grup CEVASA així com al tractament d’aquestes dades segons el que es preveu en Reglament del Canal de Denúncies i segons els drets i obligacions continguts en la Política de Privacitat del Grup CEVASA, tot això de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i pels reglaments que la desenvolupen.

Addicionalment, i a l’efecte del degut compliment de la legislació sobre protecció de dades s’informa que el tractament de les dades introduïdes en Canal de Denúncies s’efectuarà a través de ‘MARCA FRANCA, S.L.’, proveïdor extern contractat a l’efecte de la posada a disposició i manteniment tècnic del Canal de Denúncies.

He llegit i accepto el avís legal

Canal Denúncies

També seran admissibles denúncies cursades mitjançant correu postal o per mitjà de correu electrònic, les quals hauran de dirigir-se, en funció del mitjà triat, a les següents adreces:

Correu postal:
CEVASA
President del Comitè d’Auditoria
Av. Meridiana, 350 6a planta
08027-Barcelona

Correu electrònic:
canaldedenuncias@cevasa.com