Membres del Consell d’Administració

COMPOSICIÓ I ALTRES INFORMACIONS SOBRE EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Nom, Càrrec i Currículum

Caràcter

Exerceix Consell des de

En el seu càrrec dins del Consell des de

Relacions amb accionistes significatius de la Societat

Extern dominical

28/06/2001

24/06/2012

El seu nomenament va ser proposat per l’accionista significativa Dña.Eulalia Vaqué Boix

Conseller Executiu

08/07/2020

08/07/2020

Altres externs

28/06/2006

Té parentiu familiar amb accionistes significatius

Extern dominical

28/06/1993

És accionista significatiu

Extern dominical

28/06/2006

És accionista significatiu

Independent

08/06/2012

Independent

04/06/2015

Extern Dominical

28/02/2018

El seu nomenament va ser proposat per Banc Santander, S. a., accionista significatiu

Secretari no conseller: D. Francisco Pérez Crespo

A l’efecte del quadre anterior, considerem:

  • Consellers Independents: formen part del Consell en raó de les seves condicions personals i professionals i al marge que siguin o no accionistes, encara que, de ser-ho, la seva participació ha de ser no significativa.
  • Consellers Dominicals: Posseeixen una participació igual o superior a la que es considera significativa, o han estat designats en la seva condició d’accionistes, encara que la seva participació accionarial no aconsegueixi aquesta quantia, així com els qui representin a accionistes dels anteriorment designats.
  • Consellers Executius: Són aquells que ostenten funcions de direcció en la societat o en el seu grup, qualsevol que sigui el vincle jurídic que mantingui amb ella.