Ofertes Públiques d’Adquisició de Valors (OPA)

No s’ha realitzat cap OPA sobre accions de la Companyia