Període mitjà de pagament a proveïdors

D’acord amb el prescrit en l’article 262 de la Llei de Societats de Capital, s’informa que tant CEVASA com totes les societats del seu grup paguen als seus proveïdors dins dels terminis màxims legals.

Els períodes mitjans de pagament calculats amb base en la resolució de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) de 29 de gener de 2016, són els següents:

CEVASA GRUP CEVASA
    2021     2020     2021     2020
Dies Dies Dies Dies
Període mitjà de pagament a proveïdors 32,21 30,35 35,10 27,76
Ràtio d’operacions pagades 32,85 31,01 35,38 29,16
Ràtio d’operacions pendents de pagament 20,38 14,98 27,17 18,32

El període mitjà de pagament calculat amb base a la resolució del ICAC es calcula prenent en consideració la data d’expedició de la factura informada pels proveïdors en aquestes, que difereix en diversos dies de referència respecte a la seva data de recepció i registre, o data a partir de la qual aquestes factures són sotmeses a processos de visat interns.

Per això, addicionalment a la informació anterior, la Societat i el seu Grup han calculat, per a totes les factures pagades en l’exercici, les diferències entre les dates d’expedició de les factures pels proveïdors i les dates de recepció de les mateixes per la Societat i les dates en què aquestes factures van ser pagades, sent aquestes informacions un complement a la informació anterior.

Els períodes mitjans de pagament a proveïdors, durant l’exercici 2021, de CEVASA individual i del grup CEVASA en el seu conjunt, considerant les dates d’efectiva recepció de les factures, són els que es mostren en el següent quadre. La mitjana ponderada ho és en funció de l’import relatiu de les factures pagades respecte al total de pagaments.

CEVASA GRUP CEVASA
Nombre de dies des de la data d’expedició de la factura Nombre de dies des de la data de recepció de la factura Nombre de dies des de la data d’expedició de la factura Nombre de dies des de la data de recepció de la factura
Mitjana simple 27,1 12,5 35,5 21,2
Mitjana ponderada 33,2 16,6 35,7 25,8