Període mitjà de pagament a proveïdors

D’acord amb el prescrit en l’article 262 de la Llei de Societats de Capital, s’informa que tant CEVASA com totes les societats del seu grup paguen als seus proveïdors dins dels terminis màxims legals.

Els períodes mitjans de pagament calculats amb base en la resolució de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) de 29 de gener de 2016, són els següents:

CEVASAGRUP CEVASA
    2020    2019    2020    2019
DiesDiesDiesDies
Període mitjà de pagament a proveïdors30,3528,7327,7630,64
Ràtio d’operacions pagades31,0129,6229,1631,03
Ràtio d’operacions pendents de pagament14,9817,8818,3223,85

El període mitjà de pagament calculat amb base a la resolució del ICAC es calcula prenent en consideració la data d’expedició de la factura informada pels proveïdors en aquestes, que difereix en diversos dies de referència respecte a la seva data de recepció i registre, o data a partir de la qual aquestes factures són sotmeses a processos de visat interns.

Per això, addicionalment a la informació anterior, la Societat i el seu Grup han calculat, per a totes les factures pagades en l’exercici, les diferències entre les dates d’expedició de les factures pels proveïdors i les dates de recepció de les mateixes per la Societat i les dates en què aquestes factures van ser pagades, sent aquestes informacions un complement a la informació anterior.

Els períodes mitjans de pagament a proveïdors, durant l’exercici 2020, de CEVASA individual i del grup CEVASA en el seu conjunt, considerant les dates d’efectiva recepció de les factures, són els que es mostren en el següent quadre. La mitjana ponderada ho és en funció de l’import relatiu de les factures pagades respecte al total de pagaments.

CEVASAGRUP CEVASA
Nombre de dies des de la data d’expedició de la facturaNombre de dies des de la data de recepció de la facturaNombre de dies des de la data d’expedició de la facturaNombre de dies des de la data de recepció de la factura
Mitjana simple20,713,728,116,4
Mitjana ponderada31,021,130,622,1

Si excloem els serveis per subministraments elèctrics, aigua i similars, entre ells contractes de manteniment preventiu, que es paguen per obligada domiciliació bancària, les mitjanes resultants per a la resta de pagaments són les següents:

CEVASAGRUP CEVASA
Nombre de dies des de la data d’expedició de la facturaNombre de dies des de la data de recepció de la facturaNombre de dies des de la data d’expedició de la facturaNombre de dies des de la data de recepció de la factura
Mitjana simple20,713,728,116,4
Mitjana ponderada31,021,130,622,1