Ofertes públiques de venda i admissió de valors

En els últims tres anys no s’ha realitzat cap emissió ni d’instruments de capital, ni d’instruments representatius de deute.